REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEDKOLOR

wraz z Polityką Prywatności

stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1.    Postanowienia ogólne
 2.    Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w witrynie internetowej Fedkolor oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
 3.    Sklep internetowy Fedkolor (dalej: „Sklep”) o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem: fedkolor.pl
 4.    Właścicielem Sklepu jest Remigiusz Fedko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fedkolor Remigiusz Fedko pod adresem: ul Żeglarska 5, 33-300 Nowy Sącz, identyfikujący się numerami NIP: 7343461253, REGON: 362776349, prowadzący również sklep stacjonarny (dalej: Sklep Stacjonarny) zlokalizowany pod adresem wskazanym w pkt. 4.1.
 5.    Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:

1.  adres: ul. Żeglarska 5, 33-300 Nowy Sącz

2.  telefon: +48 606 683 938,

3.  adres poczty elektronicznej: biuro@fedkolor.pl.

 1.    Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są z Sprzedającym poprzez Sklep.
 2.    Przedmiotem działalności Sprzedającego jest dekoracja wnętrz, sprzedaż obrazów na płótnie, sporządzanie i sprzedaż wizytówek oraz wydruków na różnych materiałach, (zwane dalej: „Produktami”).
 3.    Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej:
  fedkolor.pl, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.
 4.    Sklep umożliwia:
 5.    założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) umożliwiającego m.in. podgląd zamówień archiwalnych, edycję danych Użytkownika, możliwość oceny produktów lub usług, dodawanie komentarzy w Sklepie          ,
 6.    pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
 7.    zapisanie się do newslettera (dalej „Newsletter”) – otrzymywanie e-mailem informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sklepu, ofert handlowych własnych Sprzedającego oraz produktów i usług partnerów handlowych Sprzedającego,
 8.    składanie zamówień przez korzystające z Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),                                      
 9.    W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. W celu dokonania rejestracji Konta lub złożenia Zamówienia bez rejestracji konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji lub złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 11. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.
 12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

 

 1.    Rejestracja Konta i Zamówienia
 2.    Rejestracji Konta i Zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3.    Rejestracja Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie oraz potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie w automatycznie generowany link wysyłany na podany w formularzu adres e-mail w terminie 24h od jego wysłania.
 4.    Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:
 5.    podanie w formularzu następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko (nazwę), adres, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu Użytkownika, NIP (w przypadku przedsiębiorców), datę urodzenia (w przypadku osób fizycznych) oraz hasło służące do logowania do Konta składające się z co najmniej z 6 znaków,
 6.    zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru,
 7.    Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8.    Zamówienia w Sklepie można składać przy użyciu następujących sposobów:
 9.    za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie;
 10.    za pomocą formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie.
 11.    Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta, lub przy składaniu Zamówienia bez rejestracji Konta.
 12.    Zamówienia bez rejestracji Konta muszą zawierać następujące dane:
 13.    imię i nazwisko (nazwa) Użytkownika składającego Zamówienie;
 14.    adres dostawy (korespondencyjny);
 15.    NIP (w przypadku przedsiębiorców);
 16.    nazwy i ilości zamówionych Produktów;
 17.    wybrany sposób dostawy;
 18.    numer telefonu i adres e-mail składającego Zamówienie.
 19.    Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
 20.    Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, że jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 21. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający potwierdzi dostępność towaru lub przystąpienie do realizacji zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.
 22. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.9. powyżej Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
 23. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 24. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.
 25. W Sklepie istnieje możliwość zakupu Produktu spersonalizowanego, który będzie wytworzony zgodnie z przesłaną przez Kupującego grafiką. W przypadku złożenia takiego Zamówienia Kupujący jest zobowiązany w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w 2.9, przesłać na adres biuro@fedkolor.pl grafikę w formacie jpg, png lub tiff i rozmiarze nie mniejszym niż  3504x2336px, która ma zostać umieszczona na Produkcie personalizowanym.
 26. Grafika, o której mowa w pkt. 2.14 powyżej, będzie weryfikowana przez Sprzedającego pod kątem wskazanych w pkt. 2.14 kryteriów. W przypadku przesłania przez Kupującego grafiki o innych właściwościach, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu otrzymania grafiki spełniającego ww. kryteria.
 27. Sprzedający prosi o uwzględnienie przy składaniu Zamówień, że kolory grafiki wyświetlane na poszczególnych ekranach monitorów ze względów technicznych (choćby różne kalibracje matryc monitorów) nie mogą być ze 100% precyzją odzwierciedlone na Produktach. Fakt ten nie powoduje uszczuplenia praw Konsumentów.
 28. Zakazane jest składanie Zamówień spersonalizowanych, w wyniku których powstałby Produkt o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste, majątkowe prawa autorskie, prawa z rejestracji wzorów użytkowych, znaków towarowych lub inne prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności:
 29.    propagujący ustroje totalitarne, symbole z nimi związane, nawołujący do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 30.    propagujący używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
 31.    o treści wulgarnej, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznane za obraźliwe;
 32.    zawierający dane osobowe osób trzecich oraz ich wizerunki bez stosownego upoważnienia;
 33.    podważający dobre imię lub renomę Sprzedającego lub osób trzecich;
 34.    naruszający zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 35. Zakazane jest również przesyłanie plików graficznych chronionych prawami osób trzecich lub mogących naruszać obowiązujące prawo lub Regulamin.
 36. Sprzedający zastrzega prawo nierealizowania Zamówień, o których mowa w pkt. 2.15. i 2.16. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o odmowie mailowo w ciągu 3 dni roboczych od przesłania grafiki, która naruszałaby Regulamin.
 37. W przypadku akceptacji opcji „Wyrażam zgodę na dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną (e-faktura)” Faktury VAT stanowiące dowód zakupu będą dostarczone Klientowi wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub składaniu Zamówienia adres mailowy w formie pliku *.pdf (e-faktura) zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

 

 1.    Ceny i płatności
 2.    Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy.  Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3.    Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
 4.    przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego 73 1050 1722 1000 0092 1889 3858,
 5.    płatność online w systemie DotPay, dostarczanym i rozliczanym przez  Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860,  REGON  240770255,    wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  pod  numerem  KRS  0000296790,
 6.    płatność za pobraniem – uiszczana w chwili odbioru usługodawcy (kurierowi) dostarczającemu zamówione Produkty (niedostępna przy przesyłce listowej),
 7.    przy odbiorze w Sklepie stacjonarnym
 8.    Płatność za zamówiony Produkt powinna być dokonana przez Użytkownika w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

 

 1.    Dostawa i odbiór osobisty
 2.    Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Towaru na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający prosi o kontakt mailowy w celu uzgodnienia możliwości i warunków takiej dostawy.
 3.    W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1., 3.2.2. realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 10 dni od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 4.    W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.3. i 3.2.4 realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 5.    Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6.    Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem kuriera, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia lub dostępne do odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym.
 7.    Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.5., możliwy jest w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego, to jest od w godz. 8-17 (poniedziałek- piątek) oraz 8-13 (Sobota). Jednocześnie mile widziane będzie wcześniejsze uzgodnienie przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru.

 

 1.    Prawo odstąpienia
 2.    Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu lub jego osobistego odbioru, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4. adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 2.9.
 3.    W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany Sprzedającego) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.3. lub 3.2.4. zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Formularz zgody na zwrot płatności przelewem bankowym, który stanowi załącznik do Regulaminu, jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w 2.9. lub łącznie z przesłanym Produktem.
 4.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6.    Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827), w szczególności gdy Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wydruk obrazu na podstawie grafiki przesłanej przez Kupującego).
 7.    Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

 

 1.    Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
 2.    Sprzedający przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Sprzedający starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu. W ramach wdrożonej Polityki Prywatności Sprzedający informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników i Kupujących.
 3.    Administratorem danych osobowych jest Remigiusz Fedko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fedkolor Remigiusz Fedko pod adresem: ul Żeglarska 5, 33-300 Nowy Sącz, identyfikujący się numerami NIP: 7343461253, REGON: 362776349.
 4.    Zbiór danych osobowych: „Zbiór Danych” został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 6.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.
 7.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia ze Sprzedającym pożądanej umowy.
 8.    Dane podawane przez Użytkowników w trakcie rejestracji i przy składaniu Zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.).
 9.    Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10.    Sprzedający nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
 11. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
 12. Użytkownicy mają prawo do:
 13.    poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
 14.    żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 15.    zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Użytkownicy mogą wysłać e–mail na adres wskazany w pkt. 1.4.3., bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.4.1.

 1. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych. Sprzedający stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Sklepu.

 

 1.    Dodatkowe zastrzeżenia prawne

Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawem autorskim. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć lub projektów w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę bez zgody uprawnionego jest zabronione.

 

 1.    Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną
 2.    Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) z zastrzeżeniem pkt. 8.14.
 3.    Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
 4.    urządzenie pozwalające przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej Sklep jest responsywna to: 1024x768.
 5.    zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 6.    włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
 7.    wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
 8.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 9.    informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
 10.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą z Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.
 11.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie Sprzedającego na dane wskazane w pkt. 1.4. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy, innej niż o Newsletter, tożsame jest z usunięciem Konta Użytkownika.
 12.    Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
 13.       propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 14.       zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 15.       zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
 16.       dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 17.       zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
 18.       działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
 19.       zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
 20.       zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
 21.    Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 22.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 23.    Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
 24.    osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4.
 25.    reklamacja powinna zawierać:
 26.    oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;
 27.    oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
 28.    uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
 29.    Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 30. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 31. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
 32. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 33. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
 34.    korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 35.    Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 36. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień pkt. 8.1.-8.13. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

 

 1.    Newsletter
 2.    Każda osoba może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, o którym mowa w pkt. 1.8.3., na podany, własny adres poczty elektronicznej.
 3.    W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4.    Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez przesłanie wiadomości z takim żądaniem na adres: biuro@fedkolor.pl.

 

 1.    Reklamacje
 2.       W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
 3.       Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej  w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 4.       W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556.-576. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5.       Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.
 6.       W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 7.       Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 8.       Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 9.       Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty.
 10.       Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
 11.     Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności kuriera czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu.
 12.     Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego towaru przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.

 

 1.    Postanowienia końcowe
 2.       Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 3.       Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 4.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.3.
 5.       Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
 6.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 2.12.2015roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy

                                                                                                                                                   _____________________

                                                                                                                                                        Miejscowość, data

 

                                                                                                                              Sz.P.

                                                                                                                              Remigiusz Fedko,

 

                                                                                                                              ul. Żeglarska 5, 33-300 Nowy Sącz

                                                                                                                              e-mail: biuro@fedkolor.pl

_______________________

Imię i Nazwisko Konsumenta

 

_______________________

Ulica

 

_______________________

Kod pocztowy

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

Data odbioru rzeczy: _______________

 

                                                                                                                                   __________________

                                                                                                                               Czytelny Podpis Konsumenta

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie o zwrocie płatności

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZWROCIE PŁATNOŚCI

 

W związku ze skorzystaniem przeze mnie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej w dniu ______________________ z Panem Remigiuszem Fedko, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Fedkolor Remigiusz Fedko pod adresem: ul Żeglarska 5, 33-300 Nowy Sącz, identyfikujący się numerami NIP: 7343461253, REGON: 362776349, wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie płatności na (odpowiednie zaznaczyć znakiem „x”):

[  ] podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,

[  ] podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

 

 

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji 1):

 

Numer rachunku bankowego:                 ________________________________

Imię, nazwisko:                                    ________________________________

Adres:                                                 ________________________________

                                                            ________________________________

 

 

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji 2):

 

Imię, nazwisko:                                    ________________________________

Adres:                                                 ________________________________

                                                           ________________________________

 

 

 

                                                                                                                              ___________________

                                                                                                                                Czytelny Podpis Konsumenta